Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Biocontrol and Research Status of Halyomorpha halys (Stål)
ZHANG Jinping1,2, ZHANG Feng2,3, ZHONG Yongzhi2,4, YANG Shiyong4, ZHOU Changqing5, ZHANG Zhongning1,2
. 2015, (2): 166 -175 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2015.02.002