Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is

Current Issue

2022, Vol.38 No.5

Date of publication

08 October 2022

Column

 • Current Issue
 • Accepted
 • Archive
 • Most Download
 • Most Read
Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails

Effects and Colonization Regulation of Beauveria bassiana in Maize under Stress of Exserohilum turcicum Infection

SUI Li, LUYang, CHI Ruikai, ZHAO Yu, ZHANG Zhengkun, LI Qiyun
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.05.008
Accepted: 06 August 2022

The First Report of Trichogramma chilonis Ishii in Tibet Region

QIAN Qian, ZHAO Yan, LIU Rongli, ZHOU Jincheng, XIANG Dong, ZHANG Huanhuan, ZHANG Lisheng, DONG Hui
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.05.007
Accepted: 06 August 2022

Comparison of Anesthesia Methods in RNAi Microinjection Experiments of Brown Planthopper

ZHANG Pengwen#, DUAN Zhirou#, LIU Changquan, PENG Yinchuan, ZHANG Wanna, XIAO Haijun, ZHANG Jing
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.05.009
Accepted: 06 August 2022

Optimization of Liquid-state Fermentation Conditions of Metarhizium rileyi SZCY200812 by Response Surface Methodology

XUE Rui, FU Yufei, DENG Xizhou, SHEN Shaoyun, DU Guangzu, CHEN Bin
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.033
Accepted: 06 August 2022

Trapping Synergism of E8, E10-12:OH with Sex Pheromone of Grapholita molesta (Busck) (Lepidoptera: Tortricidae)

ZHU Mengya, XIANG Huiming, LI Xianwei, WU Dongsheng, WU Hongjian, MA Ruiyan
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.032
Accepted: 06 August 2022

Reproductive Phenotype of Two Wolbachia-infected Thelytokous Line of Trichogramma dendrolimi Matsumura

LÜ Lin, LI Yuanyuan, HUO Liangxiao, LIANG Hongyu, ZHANG Huanhuan, ZHOU Jincheng, ZHANG Lisheng, DONG Hui
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.031
Accepted: 06 August 2022

Effect of the Global Regulator MtrAsbh on the Biosynthesis of Milbemycins

ZHU Yajie#, WANG Jiabin, #, LI Shanshan, XIANG Wensheng, , ZHANG Yanyan
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.030
Accepted: 06 August 2022

The First Report of a New Parasitic Wasp Phaedrotoma sp.2 Parasitizing Liriomyza trifolii in Hainan

XING Binglin, GULINUER•ahamaijiang, WU Shaoying, PENG Zhengqiang, YANG Lei, LÜ Baoqian
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.029
Accepted: 06 August 2022

Infecting and Toxic Effect of Steinernema carpocapsa N-Yz1 to Fall Armyworm, Spodoptera frugiperda

LIU Qin, HUANG Lixin, LU Yurong, HAN Guangjie, LI Chuanming, XIA Yang, QI Jianhang, XU Jian
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.027
Accepted: 06 August 2022

Virulence of Entomopathogenic Nematodes to Holotrichia parallela Larvae

ZHANG Cailing, WANG Zhimin, WANG Siyu, LI Kebin, ZHANG Shuai, CAO Yazhong, WANG Senshan, YIN Jiao
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.025
Accepted: 06 August 2022

Determination of Larval Instars of the Tomato Leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)

ZHANG Guifen, YIN Huijun, WANG Yusheng, LI Zhengjiang, BI Siyan, WANG Rui, LIU Wanxue, WAN Fanghao
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.024
Accepted: 29 June 2022

Control Effect of the Essential Oil of Artemisia mongolica against Three Main Pests of Wolfberry (Lycium barbarum)

LIU Chang, LIU Zhilong, ZHANG Rong, HUANG Wenguang, WANG Fang, QUAN Meirong
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.023
Accepted: 29 June 2022

Mrhox3 Effects on Conidiation and Tolerance in Metarhizium robertsii

ZHANG Nan, WU Hao, TONG Youmin, LI Xiaojuan, HUANG Bo
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.019
Accepted: 29 June 2022

Control Effects of Orius sauteri on Frankliniella occidentalis in Pepper and Eggplant Flowers in Greenhouses

WANG Jie, ZHANG Chen, ZHU Zhengyang, LIU Junxiu, WANG Su, XU Qingxuan, DI Ning
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.018
Accepted: 29 June 2022

The Combined Effect of Beauveria bassiana and Food Lure on Western Flower Thrips

LIU Sheng, LIU Zhao, WANG Shuaiyu, ZHANG Qikai, LEI Zhongren, WANG Haihong
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.017
Accepted: 29 June 2022

Avoidant Strategies of Steinernema kraussei 0657L and Heterorhabditis brevicaudis 0641TY under Low Humidity Stress

ZHANG Xiaobo, ZHU Xiaofang, QIAN Xiujuan
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.016
Accepted: 29 June 2022

Molecular Mechanism of Azadirachtin Inhibiting Trehalase Activity Leading to Abnormal Molting and Metamorphosis of Helicoverpa armigera Larvae

CHANG Yanpeng, ZHANG Bo, GENG Zichen, WEI Jizhen, AN Shiheng, ZHAO Wenli
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.015
Accepted: 29 June 2022

Cloning and Expression Profiling of Two Reference Genes in Grain Aphid Sitobion miscanthi

ZHANG Siyu, YU Miaomiao, WANG Wenkai, FAN Jia, CHEN Julian
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.014
Accepted: 29 June 2022

Effects of GLUT Gene Expression on Energy Metabolism in Harmonia axyridis

GE Xinzhu, LI Yan, GU Shan, WANG Shasha, CHAO Lei, CAI Wenjie, LI Hangyu, FANG Yinjie, WANG Shigui, TANG Bin
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.013
Accepted: 29 June 2022

Population Fitness of the Hoverfly, Episyrphus balteatus (De Geer) (Diptera: Syrphidae) Fed on Different Species of Aphids

JIANG Shanshan, LI Hui, HE Limei, WU Kongming
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.012
Accepted: 29 June 2022

Fitness Evaluation of Functional Leguminous Plants as Oviposition Substrates for Orius sauteri (Poppius)

LIU Junxiu, ZHU Zhengyang, ZANG Liansheng, WANG Su, DI Ning
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.011
Accepted: 29 June 2022

Potential Analysis of Scallion Rotation to Improve Soil Microbial Community and Alleviate Continuous Cropping Obstacle of Panax notoginseng

LIU Haijiao, ZUO Denghong, XU Jie, SU Yingwei, ZHU Shusheng, YANG Min
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.009
Accepted: 29 June 2022

Diversity of Grasshoppers Grassland and Their Responses to Environmental Factors in Ningxia

MA Zhining, YU Hongqian, WANG Ying, ZHU Mengmeng, ZHANG Rong, JIA Yanxia, WEI Shuhua
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.010
Accepted: 29 June 2022

The Characteristic of Plant Diseases and Insect Pests in Greenhouse Horticulture and Its Green Control Strategy of China

WU Shengyong, ZHANG Mengdi, XU Jin, WANG Endong, CUI Li, LEI Zhongren, SHI Xiaobin, XIE Xuewen, WANG Shaoli, WANG Su, WEI Shujun, MA Zhongzheng, HE Limei, GAO Yulin
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.022
Accepted: 29 June 2022

Evaluation of Predation and Damage Control of Neoseiulus bicaudus on Franklinilla intonsa

WANG Jiayang, LAN Biyun, FANG Chen, HU Hengxiao, YANG Ruitong, MU Kaiqin, SU Jie, LU Yanhui, ZHANG Jianping
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.020
Accepted: 18 April 2022

Control Efficacy of Several Biological Pesticides on the Main Diseases and Pests of Broad Bean in Qinghai

ZHANG Leyi, LIU Yu, CHEN Pingqiang, WENG Hua, MA Zhiqing,
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.019
Accepted: 18 April 2022

Effects of Leaves Degradation of Transgenic Glyphosate-resistant Soybean on the Soil Microenvironment

LI Rongxing, GUO Jing, LI Qiucheng, TAO Bo, GUO Yong
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.021
Accepted: 18 April 2022

Effects of Six Aphid Species on the Development and Reproduction of Hippodamia variegata (Goeze)

JIANG Yan, XIU Chunli, WANG Dongmei, DING Ruifeng, LI Haobin, PAN Hongsheng, LIU Xiaoning
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.016
Accepted: 18 April 2022

Expression Pattern Localization and Ligand Binding Analysis of Chemosensory Protein SlitCSP2 of Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)

WANG Yang, CHEN Junyuan, XU Rubing, WANG Fulian, Li Chuanren, TAN Xiaoling, DONG Xiaolin
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.018
Accepted: 18 April 2022

Cloning, Expression and Chitin Binding Analysis of SeCDA8 Gene from the Spodoptera exigua

WU Han, GUO Xiaochang, LIU Zhaorui, ZHAO Dan, GUO Wei, BI Yang
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.017
Accepted: 18 April 2022

The Progress in Application of Entomopathogenic Fungi for Pest Control and Effects on Natural Enemies

YAN Sen, REN Xiaoyun, WANG Dengjie, ZHANG Ye, ZHANG Zhike, GUO Jiyuan, WANG Haihong, LEI Zhongren, WU Shengyong
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.014
Accepted: 18 April 2022

Diurnal Rhythm of Adult Behavior of Anastatus orientalis Under Different Photoperiod-Temperature Conditions

BAO Kexin, DANG Yingqiao, WANG Xiaoyi, CHEN Wenyu
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.009
Accepted: 18 April 2022

Biological Activity of Several Plant Pesticides against Apple Pests

ZHAO Xiaomin, LAI Zhongxiao, CHEN Pingqiang, JIANG Zhili, MA Zhiqing,
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.013
Accepted: 18 April 2022

Expression and Function Analysis of Autophagy-related Gene NlATG4 in Brown Planthopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae)
JIAO Qiqi, WU Jiangen, FENG Yalin, YU Feifei, CHEN Tongtong, ZHENG Yuanyuan, HAO Peiying, YU Xiaoping
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.011
Accepted: 02 March 2022

Effect of Beauveria bassiana Dose on Preferred Temperature ofFranklinie occidentalis

LI Xinhua, Zhang Li, LIU Sheng, LEI Zhongren, WU Shengyong, Wang Haihong
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.004
Accepted: 02 March 2022

Control Efficacy of Bacillus thuringiensistiny Microgranules on Maize Lepidopteran Pests

HU Fei, XU Tingting, SU Xianyan, HU Benjin, BI Sijia, TONG Qiang, XU Lina, ZHANG Jie, YUN Hui
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.002
Accepted: 02 March 2022

Identification of Two Common Larval Parasitic Wasps of Ectropis obliqua and Ectropis grisescens (Lepidoptera: Geometridae)

ZHOU Xiaogui, Tang Pu, Wu Qiong, GUO Huawei, XIAO Qiang, CHEN Xuexin
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.003
Accepted: 02 March 2022

Formula, Wettability and Spraying Performance of 1.0% Matrine Soluble Concentrate

LI Meng, WANG Zhen, MENG Huanwen, DONG Baozhu, LIU Jiapu, SUN Ruifeng, ZHOU Hongyou
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.001
Accepted: 02 March 2022

Evaluation the Influence of Three Pesticides on the Expression of six Cytochrome P450 Genes in Propylea japonica

CHANG Guofeng , XUE Hui , HUANGFU Ningbo , ZHANG Kaixin , LI Dongyang , WANG Lisha, JI Jichao, MA Weihua
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.11.020
Accepted: 23 December 2021

Development of High Content Suspension of Nematicidal Bacillus thuringiensis NBIN-863

LIAO Xianqing, MIN Yong, RAO Ben, ZHOU Ronghua, CHEN Wei, LIU Xiaoyan
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.11.007
Accepted: 16 December 2021

Sub-lethal Effect of Cnaphalocrocis medinalis Granulovirus to the Growth, Reproduction and Physiology of Host

LIU Qin, LI Chuanming, HAN Guangjie, XU Bin, HUANG Lixin, LU Yurong, XIA Yang, XU Jian
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.09.024
Accepted: 29 October 2021

Research Progress in the Function and Mode of Action of Insect Adipokinetic Hormones

ZHENG Hongyuan, FAN Shufan
Chinese Journal of Biological Control   
Accepted: 08 September 2021

Biological Characteristics and Infection Activity of Beauveria bassiana BB-T02 against Two Quarantine Mealybugs

HUANG Peng, YAO Jinai, YU Deyi, HOU Xiangyu
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.05.004
Accepted: 16 April 2021

Biocontrol and Growth-promoting Activities of Co-culture Fermentation Filtrate of Clonostachys rosea and Bacillus subtilis

WANG Yanan, CHEN Yingying, FAN Lele, MA Guizhen, LI Shidong, SUN Manhong, BAO Zenghai
Chinese Journal of Biological Control   
Accepted: 08 March 2021

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
Infection and Application of Beauveria spp.
JI Xiang-yun;YANG Chang-ju
  
Abstract555)      PDF (173KB)(3427)      
Related Articles | Metrics
The Status and Future Directions of Bioherbicide Study and Development
CHEN Shiguo, QIANG Sheng
journal1    2015, 31 (5): 770-779.   DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2015.05.017
Abstract274)      PDF (437KB)(2484)      
With enhancing of people's consciousness on health and environment as well as organic agriculture development, the “green” bioherbicide has being given more and more attention. Over twenty bioherbicide products have be registered or commercialized in worldwide, even some of them became successfully the international productions. However, the consumer market of these bioherbicides is still small due to the product self weakness. Here, this review covers the development necessity and urgency, classification, the global current status and future directions of bioherbicide. In addition, we mainly focus on that the practicability, achievements and the future prospects of the natural products-based bioherbicides. It is proposed that the structural diversity and different action target of natural products offer great opportunities for the exploiture of both directly used natural compounds as bioherbicide and synthetic herbicides with new target sites based on the structures of natural products.
Reference | Related Articles | Metrics
Cited: Baidu(11)
Review on Research and Development of Botanical Pesticides
ZHANG Xing, MA Zhiqing, FENG Juntao, WU Hua, HAN Lirong
journal1    2015, 31 (5): 685-698.   DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2015.05.009
Abstract434)      PDF (599KB)(2354)      
Botanical pesticides have aroused the researchers' great interest all over the world. The article will give a concise elucidation to botanical pesticides from several aspects including the research history, current situation, industrialization efforts, application technique emphasis, special activities, biosynthesis technique, environment pattern and its mechanism, the effects of comprehensive use the residues from botanical pesticides and “pesticides-fertilizer unification” to novel plant protection theory and practice. The article present the problems appeared in fields of R & D, application, marketing promotion and management concerning botanical pesticides, and give the relevant countermeasures. And also, the article discussed the development trend and emphasis of botanical pesticides.
Reference | Related Articles | Metrics
Cited: Baidu(29)
Analysis of the Development Situation and Trends of Biological Pesticides in China
QIU Dewen
journal1    2015, 31 (5): 679-684.   DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2015.05.008
Abstract363)      PDF (428KB)(2146)      
This paper summarized the status and characteristics of biological pesticide industry, and analyzed the basis of biological pesticide industry development and industrial development situation; summarized the current situation of biological pesticides and related policies to guide the development of China; analyzed the competitiveness of China's bio-pesticide industry structural features and the evolution of industry trends, explored the bottleneck problem of bio-pesticide industry and the corresponding solutions; for the current development trends of biological pesticide industry, analyzed the domestic bio-pesticides, bio-pesticides market prospects and biological pesticide industry would become the rapid development of new sources of growth.
Related Articles | Metrics
Cited: Baidu(15)
Statue and Analysis of Overseas Natural Enemies Merchandise
XU Xue-nong, WANG En-dong
  
Abstract589)      PDF (183KB)(2080)      
Related Articles | Metrics
Cited: Baidu(23)
Mass-Rearing and Bionomics of Campoletis chlorideae
LIU Wan-xue;WAN Fang-hao;YUAN Shi-tao
  
Abstract477)      PDF (177KB)(2053)      
Mass-rearing and bionomics of Campoletis chlorideae were studied under laboratory conditions at 26±1℃ and 65±5% RH. The results indicated that among the five tested heliopteran species, i.e., Helicoverpa armigera, H. assulta, Spodoptera litura, S. exigua and Mythimna separata, S. litura was the most feasible host for the rearing of C. chlorideae. When S. litura larvae at different developmental stages (2-6d old) were used as the host of C. chlorideae, the developmental period of the wasp did not differ significantly. With the increase of the host's age, the parasitizing ratio of the wasp decreased, the weight of the cocoon increased, whereas the emerging ratio of the adults did not differ (around 90%). Four-day-old host could produce the largest number of cocoon (55.3%). The longevity of the adult wasp developed from 3-5-day-old S. litura larvae was the longest among the treatments. Under 26℃, the averaged number of eggs per wasp was 92.7 and most wasps emerged in the daytime. Under temperature range of 4-26℃ and supplied with 10% honey solution, the average longevity of adult wasp increased with the decrease of temperature.
Related Articles | Metrics
SEM Observation of the Sensilla of Aleiodes esenbeckii
WANG Yi-ping 1;WU Zhi-yi 2;CHEN Xue-xin 3;WU Hong 1
  
Abstract350)      PDF (1266KB)(1993)      
Aleiodes esenbeckii (Hartig) is a dominant natural enemy parasiting on Dendrolimus spp. in forests. Scanning electron microscopy was used to observe the morphology and ultrastructure of sensilla on antenna, maxillary palpus, tibia of fore leg and ovipositor of A. esenbeckii. Gnerally, A. esenbeckii have 5 types of sensilla, namely, sensillum placodeum, sensillum trichoideum, sensillum chaeticum, sensillum campaniformium and sensillum basiconicum. The adaptive implications of the morphology and distribution of these sensillum of A. esenbeckii are discussed.
Related Articles | Metrics
Cited: Baidu(2)
Progress in Biocontrol Research with Trichoderma
GUO Run-fang; LIU Xiao-guang; GAO Ke-xiang; GAO Bao-jia; SHI Bao-sheng; ZHEN Zhi-xian
  
Abstract400)      PDF (260KB)(1730)      
Related Articles | Metrics
Cited: Baidu(108)
MECHANISMS AND METHODS BIOCONTROL OF PLANT BACTERIAL WILT DISEASES
GUO Jian-hua;SUN Ping-hua;WU Yun-bo;FANG Zhong-da
  
Abstract340)      PDF (151KB)(1667)      
Related Articles | Metrics
Cited: Baidu(32)
Progress on Mechanism and Applications of Trichoderma as a Biocontrol Microbe
CHEN Jie, ZHU Jie-wei, ZHANG Ting, WANG Bing-li
  
Abstract563)      PDF (196KB)(1631)      
Trichoderma is widely used as a biocontrol microbe against plant diseases in the world, which is mainly applied for controlling a variety of soil borne plant diseases and some plant aboveground diseases. With the advent of MAMPs (microbe-associated molecular patterns) theory,the study on mechanism of plant disease control and improved plant resistance to stress factors with Trichoderma as a biocontrol agent has come into a new stage, especially as the development of technologies based on systems biology, it has become possible to understand the nature of interaction of plant- Trichoderma-pathogen from point of "omics" view, which therefore would intensively enrich the theory basis of Trichoderma as biocontrol agent. Meanwhile, a diversified technical system for applying Trichoderma products developed in national agricultural industry would provide great promotion to sustainable development of agriculture in the future. This review will focus on new research progress on biocontrol mechanism with Trichoderma against plant diseases at molecular level.
Related Articles | Metrics
Biological Control of Striped Flea Beetle ,Phyllotreta striolata Fabricius
WANG Guo-hong;HAN Ri-chou
  
Abstract596)      PDF (141KB)(1610)      
Related Articles | Metrics
Cited: Baidu(6)
Biology and Host Specificity of Puccinia spegazzinii, a Potential BiocontrolAgent for Mikania micrantha
FU Wei-dong, YANG Ming-li, DING Jian-qing
  
Abstract365)      PDF (118KB)(1587)      
Biology and specificity of Puccinia spegazznii, a potential biocontrol agent of invasive weed, Mikania micrantha, were investigated under quarantine greenhouse in China. As an obligate parasite with short-cycled autoecious, it completed life cycle on Mikania mictantha by teliospores and basidiospores. It infected leaves, petioles and other vegetative organs of the host plant infected parts became chlorosis after inoculation for 4-5 d. Twelve to fifteen days later, yellow telia appeared from back of infected leaves. The infected leaves died and/or defoliated. Teliospore was yellow to brown color without dormancy. 72 species of plant, belonging to 29 families, 62 genera, were tested for infection. They were divided into 12 groups in the testing program. M. micrantha was used as CK plant in each group. Three replicates were settled. Inoculation method of the pathogen was in line with the sequence and regulation of the Centre for Agriculture and Bioscience International. Result showed that chlorosis spot appeared on Asparagus cochinchinensis, Eupatorium adenophorum, Elephantopus scaber and Helianthus annuus. However, no mycelium and hostorium were found. It is recognized that the fungus infected Mikania micrantha and M. cordata in China.
Related Articles | Metrics
Mass-rearing of Sclerodermus guani (Hymenoptera: Bethylidae) with Substitute Host
YAO Wan-jun 1;YANG Zhong-qi 2
  
Abstract451)      PDF (1060KB)(1585)      
It was carried out to select proper substitute hosts for mass rearing Sclerodermus guani (Hymenoptera: Bethylidae), an effective parasitoid for biological control of longhorned beetles in China by present experiment. The result showed that male pupae of Apis mellifera ligusteca Spinola (Hymenoptera: Apidae), was successful and that the adult wasps reared with it had high parasitic ability and vigor, and 32 individuals of the wasp adults could be on average reared out by one individual of the substitute host. The lifespan of the female wasps reared was about 29 d, the male 5.5 d at 26℃ respectively, and more than 65.45% female parasitoids could live over a mouth. Five to eight generations of the parasitoid could be reared out in a year with the substitute host. The comparison indicated that the parasitic wasp reared by the substitute host was about the same in body size, viability and parasitic ability with ones reared by the larvae of its original host, Saperda populnea L. (Coleoptera: Cerambycidae). Meanwhile, the cost of the mass rearing by using the substitute was 7.44% of that by using larvae of S. populnea. Thus, it is recommended that the male pupa of Italian honey bee could be a good substitute host for mass rearing the parasitoid to meet the need of the biological control of many longhorned beetles.
Related Articles | Metrics
Cited: Baidu(10)
Process Development and Future for Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana Production

LIU Jian;CHEN Hong-zhang;LI Zuo-hu

  
Abstract342)      PDF (197KB)(1572)      
Related Articles | Metrics
Quorum Quenching, a New Strategy for Controlling Plant Bacterial Diseases
ZHANG Li-qun 1;TIAN Tao 2;MEI Gui-ying 1
  
Abstract843)      PDF (214KB)(1566)      
Quorum sensing (QS) enables bacteria to monitor their own population density by means of small, diffusible signals and to coordinate the expression of specialized genes with cell density. Many phytopathogenic bacteria employ the QS system to regulate the expression of their virulent factors. This makes QS a very attractive target for the development of novel disease-suppressive strategies. The ability to disrupt QS is known as quorum quenching. This review provides an overview on the relationship between QS and pathogenicity of phytopathogenic bacteria, and on the progress of the development of the quorum-quenching strategy in plant diseases control during the last decade.
Related Articles | Metrics
Cited: Baidu(14)
New Concept of Biological Control: Bio-control Plants Used for Management of Arthropod Pests
XIAO Yingfang 1,2, MAO Runqian 3, WAN Fanghao 4
  
Abstract245)      PDF (421KB)(1562)      
The modern organic agriculture has increasingly become a hot topic worldwide. In general, organic agriculture is complied with organic standards set by national governments and international organizations. The rule does not involve modern synthetic inputs such as synthetic pesticides and chemical fertilizers. With the growing emphasis on the environment and the food safety, the discovery and development of effective biological control approaches, especially in botanically based techniques, such as botanically derived pesticides to manage arthropod pest populations is facing a new challenge. This review is intended to discuss bio-control plants and provide insights of these plants used for potential biological control of arthropod pests in the field of crop protection. As all known, all crops or plants are always attacked by their enemies, i.e. arthropod pests. In most cases, the plant species or diversities within crop ecosystem provide an excellent opportunities for manage pests in organic agricultural production. Under certain circumstances, these crops or plants can rely on their own defense strategies, such as plant physiological and biochemical merits, against arthropod pest population. These plant defense strategies are playing key role in regulation of arthropod pest populations. Therefore, the botanically based techniques are particularly useful in pest management of the organic agriculture. Based on the studies, a new concept, bio-control plants (BCP), or bio-control plant agent, was emerging. The bio-control plants are defined as these plant species that could be used as biological control agents direct or indirectly to eliminate or manage the targeted arthropod pests, these bio-control plants include host-resistant plants, insecticidal plants, repellent plants, flowering plants, insectary plants (for natural enemies) and so on. The bio-control plants, in general, consist of three types of plant species based on plant characteristic and functional response to arthropod pest attacks. 1) The crops or plants that have specific chemical or physical characteristic which could be used to reduce, repel or kill pests, such as naturally- resistant crops, or botanical based host-resistant transgenic plants, and insecticidal plants; 2) The crops or plants that could deliver specific nutrients to natural enemies for development and reproduction, e. g, specific insectary plants, banker plants, and specific flowering plants; 3) The crops or plants that could provide shelter or reproduction habitats, such field-side plants (weeds). Generally speaking, the bio-control plants have several advantages: First, as naturally or botanically based techniques, the bio-control plant agents provide new option approach for managing important arthropod pests. The plant-based agents introduced to the crop ecosystem would make growers implement easily, overall significantly reduce pesticides or other chemical inputs in the modern organ agriculture; these environmental friendly approaches would increase crop yields and increasingly assure food safety. Secondly, the bio-control plants may highly effective support natural enemy without risks, e.g., the banker plants or specific flowering plants. Overall vegetation diversity within the crop ecosystem may in part offer wider range of nectar (carbohydrate) and pollen (protein) resources from flowering plants for beneficial against arthropods during growing season. Thirdly, the bio-control plants could be compatible with other biologically control methods. Without doubt, the bio-control plants put emphasis on substantial natural suppression mechanism of targeted pests either throughout natural enemies or plant self function within a crop system. This exploitation of the bio-control plants should be bright and great benefit to producer and customers in future.
Related Articles | Metrics
Roles of Plant Volatiles on Host Location of Parasitoids
GUO Xiang-ling, HE Yu-rong, PAN Fei, WANG De-sen, LUO Yong-li
  
Abstract451)      PDF (153KB)(1524)      
Plant volatiles play an important role in host habitat location by insect parasitoid. Some parasitoids exhibit innate responses to plant volatiles emanated by healthy plants. Indirect defense was induced in plants when attacked by herbivores through releasing herbivore-induced volatiles to attract specific natural enemies. In addition, pest oviposition-induced plant cues can arrest parasitoid wasps during host location. In recent years, many reports have been published on herbivore-induced plant volatiles, but few focused on the effects of oviposition-induced-volatiles on plant and natural enemies. In this paper, effects of plant volatiles on host location of parasitoids were summarized, which may provide a reference for further study of integrated pest management.
Related Articles | Metrics
Cited: Baidu(6)
Advances in Biological Control of Citrus Psyllid Diaphorina citri, a Vector Insect of Citrus Huanglongbing Disease
DAI Xiaoyan, REN Suli, ZHOU Yating, REN Shunxiang, QIU Baoli
  
Abstract177)      PDF (368KB)(1521)      
The citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama, is the primary vector of citrus Huanglongbing disease, Candidatus Liberibacter asiaticus, which has the huge potential threats to the development of citrus industry inChina . Based on the comprehensive understanding of D. citri control technologies, we reviewed the latest advances in biological control of D. citri and forecasted its future prospects. The main biological control resources of citrus psyllid currently are natural enemy insects and entomopathogenic fungi, among which predatory ladybeetles, lacewings, spiders and hover flies are the dominant species of predator, while Tamarixia radiata and Diaphorencyrtus aligarhensis are the two dominant parasitoids inChina . Several representative entomopathogenic fungi include Lecanicillium lecanii, Isaria fumosorosea, Beauveria bassiana and Hirsutella citriformis have been reported with high virulence to citrus psyllid. This current review is expected to provide technical support and theoretical reference for efficient and sustainable control of citrus psyllid in the future.
Related Articles | Metrics
ADVANCES OF RESEARCH AND APPLICATION OF BACTERIA IN BIOLOGICAL CONTROL OF PLANT DISEASES
HE Li-yuan
  
Abstract548)      PDF (297KB)(1519)      
Some newer achievements and advances concerning research and application of Agrobacterium radiobacter K 84, fluorescent pseudomonads, Bacillus spp., Erwinia herbicola, phytopathogenic bacteria, and induced resistance in biological control for plant diseases were briefly reviewed and discussed. Some suggestions or considerations were proposed as well.
Related Articles | Metrics
Cited: Baidu(41)
 • Terminologies and Definitions of Microbial Pesticides(240
 • Occurrence of Cicadella viridis and the Biology of Its Egg Parasitoids in Xinjiang(184
 • The Landmark Achievements of Biological Pesticides in Comprehensive Technology Development for Reduction and Efficiency Enhancement of Chemical Fertilizers and Pesticides(181
 • Review on Registration and Management of Bio-pesticide in China(181
 • Progress and Prospect of Microbial Metabolite Pesticides Research, Development and Application in China(160
 • Development and Application of Insect Sex Pheromone Technology in China(159
 • The Development of Biological Pesticides Based on RNA Interference(153
 • Review on the Occurrence and Management Technology of Ceracris kiangsu in China(133
 • Announcement More+

  Recommendation

  • Special Issue

  Download More+

  Links More+