Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Advances on Biological Control of Plant-parasitic Nematodes
JIN Na, LIU Qian, JIAN Heng
journal1 . 2015, (5): 789 -800 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2015.05.019