Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Progress on Mechanism and Applications of Bacillus as a Biocontrol Microbe
MA Jia, LI Ying, HU Dong, PENG Jieli, JIA Nan, ZHANG Cuimian, WANG Xu, WANG Zhanwu
journal1 . 2018, (4): 639 -648 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2018.04.019