Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Identification of Marine Bacterium BA-3 and Its Control Fusarium oxysporum of Cymbidium ensifolium Stem Rot
YAO Jinai, HUANG Peng, CAI Hongjiao, Hou Xiangyu, YU Deyi
Chinese Journal Of Biological Control . 2019, (6): 922 -929 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2019.06.020