Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Influence of Leguminous Host Plants on Growth, Development and Fecundity of Arma chinensis
LIAO Ping, JIANG Lan, YIN Yanfang, ZHU Yanjuan, LI Yuyan, MAO Jianjun, WANG Mengqing, CHEN Hongyin, ZHANG Lisheng, LIU Chenxi
Chinese Journal Of Biological Control . 2020, (4): 539 -544 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2020.04.009