Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
The Biological Characteristics of Ralstonia Phage P3 strain and Its Application
LIN Zhijian, WU Xiuqin, LIANG Banjie, GU Gang, ZHOU Ting, HU Fangping, CAI Xueqing
Chinese Journal Of Biological Control . 2020, (4): 611 -618 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2020.04.023