Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Process Development and Future for Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana Production

LIU Jian;CHEN Hong-zhang;LI Zuo-hu

. 2003, (2): 86 -90 .