Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Factor Analysis of Compost Tea Production and Utilizatonin Agriculture
WU Fengxia, LIU Jingyi, LI Jijin, DING Jianli, ZHANG Shubin, WEI Dan, LIU Jianbin
Chinese Journal of Biological Control . 2020, (6): 972 -980 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2020.06.026