Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Effect of Metarhizium anisopliae on Protective Enzyme and Detoxification Enzyme in the Midgut of Locusta migratoria manilensis
ZHANG Yanfeng, WANG Zhenghao, NONG Xiangqun, CAO Guangchun, ZHAO Li, WANG Guangjun, ZHANG Zehua
journal1 . 2015, (6): 876 -881 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2015.06.009