Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Research Prospect in Interactions between Entomopathogenic Fungi and Predatory Mites and Their Combined Applications
WU Shengyong, YANG Qingpo, XU Changchun, XU Xuenong, LEI Zhongren
journal1 . 2019, (1): 127 -133 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2019.01.012