Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Screening for Bacillus thuringiensis Strains with High Toxicity against Spodoptera frugiperda
LIU Huamei, HU Xiao, WANG Yinglong, YANG Puyun, SHU Changlong, ZHU Xiaoming, ZHANG Jie, SUN Gangzhong, ZHANG Xiaoming, LI Qing
Chinese Journal Of Biological Control . 2019, (5): 721 -728 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2019.05.028