Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Identification of Bacillus HN-2 and Analysis of Its Antifungal Properties
WANG Yu, TAN Zheng, WEI Dandan, MIAO Weiguo, LIU Wenbo, JIN Pengfei
Chinese Journal Of Biological Control . 2020, (2): 220 -230 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2020.02.007