Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
The Effect of Biochar on Anti-ultraviolet Ability of Cry1Ac Protein
RAO Wenhua, ZHAN Yating, FANG Yun, YOU Yuxin, NIE Danyue, GUO Xueping, ZHANG Dingyang, GUAN Xiong, PAN Xiaohong
Chinese Journal Of Biological Control . 2020, (5): 714 -720 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2020.06.002