Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is
Screening and Identification of Endophytic Bacteria Isolated from Root Nodules for Control of Meloidogyne incognita
ZHAO Jinjie, WANG Shuai, FAN Haiyan, ZHAO Di, LIU Xiaoyu, ZHU Xiaofeng, WANG Yuanyuan, DUAN Yuxi, CHEN Lijie
Chinese Journal Of Biological Control . 2020, (5): 811 -820 .  DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2020.05.023