Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is

Accepted

Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails

Determination of Larval Instars of the Tomato Leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)

ZHANG Guifen, YIN Huijun, WANG Yusheng, LI Zhengjiang, BI Siyan, WANG Rui, LIU Wanxue, WAN Fanghao
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.024
Accepted: 29 June 2022

Control Effect of the Essential Oil of Artemisia mongolica against Three Main Pests of Wolfberry (Lycium barbarum)

LIU Chang, LIU Zhilong, ZHANG Rong, HUANG Wenguang, WANG Fang, QUAN Meirong
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.023
Accepted: 29 June 2022

Predation and Preference of Propylea japonica on Dasineura pyri

QIAO Zheyan, YANG Xiaoping, DONG Xiujuan, YANG Xuelin, LIU Xiaoxia, HU Hongju
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.020
Accepted: 29 June 2022

Mrhox3 Effects on Conidiation and Tolerance in Metarhizium robertsii

ZHANG Nan, WU Hao, TONG Youmin, LI Xiaojuan, HUANG Bo
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.019
Accepted: 29 June 2022

Control Effects of Orius sauteri on Frankliniella occidentalis in Pepper and Eggplant Flowers in Greenhouses

WANG Jie, ZHANG Chen, ZHU Zhengyang, LIU Junxiu, WANG Su, XU Qingxuan, DI Ning
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.018
Accepted: 29 June 2022

The Combined Effect of Beauveria bassiana and Food Lure on Western Flower Thrips

LIU Sheng, LIU Zhao, WANG Shuaiyu, ZHANG Qikai, LEI Zhongren, WANG Haihong
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.017
Accepted: 29 June 2022

Avoidant Strategies of Steinernema kraussei 0657L and Heterorhabditis brevicaudis 0641TY under Low Humidity Stress

ZHANG Xiaobo, ZHU Xiaofang, QIAN Xiujuan
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.016
Accepted: 29 June 2022

Molecular Mechanism of Azadirachtin Inhibiting Trehalase Activity Leading to Abnormal Molting and Metamorphosis of Helicoverpa armigera Larvae

CHANG Yanpeng, ZHANG Bo, GENG Zichen, WEI Jizhen, AN Shiheng, ZHAO Wenli
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.015
Accepted: 29 June 2022

Cloning and Expression Profiling of Two Reference Genes in Grain Aphid Sitobion miscanthi

ZHANG Siyu, YU Miaomiao, WANG Wenkai, FAN Jia, CHEN Julian
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.014
Accepted: 29 June 2022

Effects of GLUT Gene Expression on Energy Metabolism in Harmonia axyridis

GE Xinzhu, LI Yan, GU Shan, WANG Shasha, CHAO Lei, CAI Wenjie, LI Hangyu, FANG Yinjie, WANG Shigui, TANG Bin
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.013
Accepted: 29 June 2022

Population Fitness of the Hoverfly, Episyrphus balteatus (De Geer) (Diptera: Syrphidae) Fed on Different Species of Aphids

JIANG Shanshan, LI Hui, HE Limei, WU Kongming
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.012
Accepted: 29 June 2022

Fitness Evaluation of Functional Leguminous Plants as Oviposition Substrates for Orius sauteri (Poppius)

LIU Junxiu, ZHU Zhengyang, ZANG Liansheng, WANG Su, DI Ning
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.011
Accepted: 29 June 2022

Potential Analysis of Scallion Rotation to Improve Soil Microbial Community and Alleviate Continuous Cropping Obstacle of Panax notoginseng

LIU Haijiao, ZUO Denghong, XU Jie, SU Yingwei, ZHU Shusheng, YANG Min
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.009
Accepted: 29 June 2022

Diversity of Grasshoppers Grassland and Their Responses to Environmental Factors in Ningxia

MA Zhining, YU Hongqian, WANG Ying, ZHU Mengmeng, ZHANG Rong, JIA Yanxia, WEI Shuhua
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.010
Accepted: 29 June 2022

The Characteristic of Plant Diseases and Insect Pests in Greenhouse Horticulture and Its Green Control Strategy of China

WU Shengyong, ZHANG Mengdi, XU Jin, WANG Endong, CUI Li, LEI Zhongren, SHI Xiaobin, XIE Xuewen, WANG Shaoli, WANG Su, WEI Shujun, MA Zhongzheng, HE Limei, GAO Yulin
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.022
Accepted: 29 June 2022

Evaluation of Predation and Damage Control of Neoseiulus bicaudus on Franklinilla intonsa

WANG Jiayang, LAN Biyun, FANG Chen, HU Hengxiao, YANG Ruitong, MU Kaiqin, SU Jie, LU Yanhui, ZHANG Jianping
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.020
Accepted: 18 April 2022

Control Efficacy of Several Biological Pesticides on the Main Diseases and Pests of Broad Bean in Qinghai

ZHANG Leyi, LIU Yu, CHEN Pingqiang, WENG Hua, MA Zhiqing,
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.019
Accepted: 18 April 2022

Effects of Leaves Degradation of Transgenic Glyphosate-resistant Soybean on the Soil Microenvironment

LI Rongxing, GUO Jing, LI Qiucheng, TAO Bo, GUO Yong
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.021
Accepted: 18 April 2022

Effects of Six Aphid Species on the Development and Reproduction of Hippodamia variegata (Goeze)

JIANG Yan, XIU Chunli, WANG Dongmei, DING Ruifeng, LI Haobin, PAN Hongsheng, LIU Xiaoning
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.016
Accepted: 18 April 2022

Expression Pattern Localization and Ligand Binding Analysis of Chemosensory Protein SlitCSP2 of Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)

WANG Yang, CHEN Junyuan, XU Rubing, WANG Fulian, Li Chuanren, TAN Xiaoling, DONG Xiaolin
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.018
Accepted: 18 April 2022

Cloning, Expression and Chitin Binding Analysis of SeCDA8 Gene from the Spodoptera exigua

WU Han, GUO Xiaochang, LIU Zhaorui, ZHAO Dan, GUO Wei, BI Yang
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.017
Accepted: 18 April 2022

The Progress in Application of Entomopathogenic Fungi for Pest Control and Effects on Natural Enemies

YAN Sen, REN Xiaoyun, WANG Dengjie, ZHANG Ye, ZHANG Zhike, GUO Jiyuan, WANG Haihong, LEI Zhongren, WU Shengyong
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.014
Accepted: 18 April 2022

Diurnal Rhythm of Adult Behavior of Anastatus orientalis Under Different Photoperiod-Temperature Conditions

BAO Kexin, DANG Yingqiao, WANG Xiaoyi, CHEN Wenyu
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.009
Accepted: 18 April 2022

Biological Activity of Several Plant Pesticides against Apple Pests

ZHAO Xiaomin, LAI Zhongxiao, CHEN Pingqiang, JIANG Zhili, MA Zhiqing,
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.013
Accepted: 18 April 2022

Diversity and Community Structure Characteristics of Grassland Locusts in Bortala Mongol Autonomous Prefecture, Xinjiang
LI Jinxing, JIN Xi, GUAN Tingxian, LI Rongcai, ZHOU Dolin, DORHONG•Biyak, BU Rendai, ZHANG Xiyong, REN Jinlong, ZHAO Li
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.010
Accepted: 02 March 2022

Expression and Function Analysis of Autophagy-related Gene NlATG4 in Brown Planthopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae)
JIAO Qiqi, WU Jiangen, FENG Yalin, YU Feifei, CHEN Tongtong, ZHENG Yuanyuan, HAO Peiying, YU Xiaoping
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.011
Accepted: 02 March 2022

Screening of Resistance Index of Aphis gossypii by EPG

LIU Weijiao, LI Lingyu, GAO Xueke, ZHANG Kaixing, LI Dongyang, LUO Junyu, CUI Jinjie, YANG Jun
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.008
Accepted: 02 March 2022

Quality Standard of Tamarixia radiata

CHEN Lingling, HUANG Chengzhi, MAO Runqian, XIU Baolin, GAO Jing, YE Fengxian, Mubasher Hussain, QIU Dongliang, SHEN Baoying, WANG Zhaohong
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.005
Accepted: 02 March 2022

Effect of Beauveria bassiana Dose on Preferred Temperature ofFranklinie occidentalis

LI Xinhua, Zhang Li, LIU Sheng, LEI Zhongren, WU Shengyong, Wang Haihong
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.004
Accepted: 02 March 2022

Control Efficacy of Bacillus thuringiensistiny Microgranules on Maize Lepidopteran Pests

HU Fei, XU Tingting, SU Xianyan, HU Benjin, BI Sijia, TONG Qiang, XU Lina, ZHANG Jie, YUN Hui
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.002
Accepted: 02 March 2022

Identification of Two Common Larval Parasitic Wasps of Ectropis obliqua and Ectropis grisescens (Lepidoptera: Geometridae)

ZHOU Xiaogui, Tang Pu, Wu Qiong, GUO Huawei, XIAO Qiang, CHEN Xuexin
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.003
Accepted: 02 March 2022

Formula, Wettability and Spraying Performance of 1.0% Matrine Soluble Concentrate

LI Meng, WANG Zhen, MENG Huanwen, DONG Baozhu, LIU Jiapu, SUN Ruifeng, ZHOU Hongyou
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.001
Accepted: 02 March 2022

Evaluation the Influence of Three Pesticides on the Expression of six Cytochrome P450 Genes in Propylea japonica

CHANG Guofeng , XUE Hui , HUANGFU Ningbo , ZHANG Kaixin , LI Dongyang , WANG Lisha, JI Jichao, MA Weihua
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.11.020
Accepted: 23 December 2021

Evaluation and Application of Aggregation-sex Pheromone to Trap Arhopalus rusticus (Coleoptera: Cerambycidae)

PAN Jialiang CHEN Guofa, WANG Chuanzhen, XU Jie, CUI Dongyang, LÜ Yongcai, JIANG Fan, HAN Yang
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.11.017
Accepted: 23 December 2021

Effect of Storage Time on Breeding of Sclerodermus alternatusi Yang (Hymenoptera: Bethylidae) at Low Ambient Temperature

TANG Yanlong, WANG Lina, DAI Huiling, HE Jiumei, KANG Kui, ZHANG Yanlong, CAO Liangming
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.11.016
Accepted: 23 December 2021

Advances on the Pathogenic Mechanism of Entompathogenic Nematodes
CHANG Doudou, WANG Congli, LI Chunjie
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.09.022
Accepted: 23 December 2021

Screening Reference Geness of Trichogramma japonicum for qRT-PCR

WANG Shanshan, TIAN Junce, LU Yanhui, XU Hongxing, WANG Xiangping, LÜ Zhongxian
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.11.004
Accepted: 23 December 2021

Study on The Formulation of Oil Solution for Exserohilum rostratum Y9511

DONG Zhaoxia, LIU Lingrui, YU Wenwen , CHEN Yong
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.09.029
Accepted: 23 December 2021

Cloning and Function Analysis of a Clip-domain Serine Protease Gene NlSCP4 in the Brown Planthopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae)

Cloning and Function Analysis of a Clip-domain Serine Protease Gene NlSCP in the Brown Planthopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae)
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.11.008
Accepted: 16 December 2021

Development of High Content Suspension of Nematicidal Bacillus thuringiensis NBIN-863

LIAO Xianqing, MIN Yong, RAO Ben, ZHOU Ronghua, CHEN Wei, LIU Xiaoyan
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.11.007
Accepted: 16 December 2021

Discussion on Field Application Technology of Coleoptera Insect Traps
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.11.006
Accepted: 16 December 2021

Sub-lethal Effect of Cnaphalocrocis medinalis Granulovirus to the Growth, Reproduction and Physiology of Host

LIU Qin, LI Chuanming, HAN Guangjie, XU Bin, HUANG Lixin, LU Yurong, XIA Yang, XU Jian
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.09.024
Accepted: 29 October 2021

Summary of Research on Insect Chitinase and Its Application

LI Chunchun, GOU Yuping, ZHANG Kexin, ZHANG Qiangyan, LIU Changzhong
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.09.023
Accepted: 29 October 2021

#br#

XU Zilong, ZHANG Fubin, WU Zhaochen, ZHANG Jing, ZHANG Jianzhen, ZHAO Xiaoming
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.09.018
Accepted: 29 October 2021

Predatory Function of Harmonia axyridis and Propylea japonica Larvae to Young Larva Tuta absoluta

YANG Guiqun, FAN Wei, ZHANG Qian, LI Mao, JIANG Zhengxiong, DUAN Pan, HU Changxiong, CHEN Guohua, ZHANG Xiaoming
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.09.017
Accepted: 29 October 2021

Gut Microbiota in the Harlequin Ladybird Beetle Harmonia axyridis Feeding on Prey Mealybug Phenacoccus solenopsis

GAO Ping, WANG Yansong, GUO Longxiu, LI Baoping
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.07.022
Accepted: 08 September 2021

Research Progress in the Function and Mode of Action of Insect Adipokinetic Hormones

ZHENG Hongyuan, FAN Shufan
Chinese Journal of Biological Control   
Accepted: 08 September 2021

Research Progress on the Diversity of Color Pattern Subtypes in Harmonia axyridis

XIAO Da#, TIAN Renbin, #, CHEN Xu, WU Mengmeng, XU Qingxuan, ZHANG Junming, ZANG Liansheng, WANG Su
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.07.017
Accepted: 08 September 2021

Studies on the Effects of Several Commonly Used Chemical Insecticides Growth of Diverse Bacillus thuringiensis Strains#br#
SHU Changlong, ZHANG Xian, WANG Kui, CAO Beibei, ZHANG Jie
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.09.010
Accepted: 08 September 2021

Biological Characteristics and Infection Activity of Beauveria bassiana BB-T02 against Two Quarantine Mealybugs

HUANG Peng, YAO Jinai, YU Deyi, HOU Xiangyu
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.05.004
Accepted: 16 April 2021

Biocontrol and Growth-promoting Activities of Co-culture Fermentation Filtrate of Clonostachys rosea and Bacillus subtilis

WANG Yanan, CHEN Yingying, FAN Lele, MA Guizhen, LI Shidong, SUN Manhong, BAO Zenghai
Chinese Journal of Biological Control   
Accepted: 08 March 2021