Welcome to Chinese Journal of Biological Control,Today is

Accepted

Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails

Virulence of Entomopathogenic Nematodes to Holotrichia parallela Larvae

ZHANG Cailing, WANG Zhimin, WANG Siyu, LI Kebin, ZHANG Shuai, CAO Yazhong, WANG Senshan, YIN Jiao
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.03.025
Accepted: 06 August 2022

The Characteristic of Plant Diseases and Insect Pests in Greenhouse Horticulture and Its Green Control Strategy of China

WU Shengyong, ZHANG Mengdi, XU Jin, WANG Endong, CUI Li, LEI Zhongren, SHI Xiaobin, XIE Xuewen, WANG Shaoli, WANG Su, WEI Shujun, MA Zhongzheng, HE Limei, GAO Yulin
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.01.022
Accepted: 29 June 2022

Sub-lethal Effect of Cnaphalocrocis medinalis Granulovirus to the Growth, Reproduction and Physiology of Host

LIU Qin, LI Chuanming, HAN Guangjie, XU Bin, HUANG Lixin, LU Yurong, XIA Yang, XU Jian
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.09.024
Accepted: 29 October 2021

Research Progress in the Function and Mode of Action of Insect Adipokinetic Hormones

ZHENG Hongyuan, FAN Shufan
Chinese Journal of Biological Control   
Accepted: 08 September 2021

Biological Characteristics and Infection Activity of Beauveria bassiana BB-T02 against Two Quarantine Mealybugs

HUANG Peng, YAO Jinai, YU Deyi, HOU Xiangyu
Chinese Journal of Biological Control    DOI: 10.16409/j.cnki.2095-039x.2021.05.004
Accepted: 16 April 2021

Biocontrol and Growth-promoting Activities of Co-culture Fermentation Filtrate of Clonostachys rosea and Bacillus subtilis

WANG Yanan, CHEN Yingying, FAN Lele, MA Guizhen, LI Shidong, SUN Manhong, BAO Zenghai
Chinese Journal of Biological Control   
Accepted: 08 March 2021